Các loại hình phiên dịch

Công ty phiên dịch chuyên nghiệp Các loại hình Phiên dịch

Có 2 hình thức phiên dịch chính:

I. Dịch đuổi (Consecutive Interpreting):
Trong quá trình dịch đuổi, người phiên dịch sẽ phải dịch ngay sau khi người nói kết thúc. Trong hình thức phiên dịch này, người phiên dịch có thể bàn bạc – thống nhất với người nói để có thể tạm dừng người nói hoặc yêu cầu họ lặp lại, làm rõ nghĩa hoặc giải nghĩa để đảm bảo độ chính xác khi dịch.

II. Dịch song song (Simultaneous Interpreting):
Trong quá trình dịch song song, người phiên dịch sẽ dịch cùng lúc khi người phát biểu nói (diễn ra song song – simultaneously).